ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :May 22, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
42.48 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2356.80 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :18.19 GWh
  • :17.31 GWh
  • :5.17 GWh
  • :1.66 GWh