ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :March 25, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
39.52 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2263.80 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :16.75 GWh
  • :19.19 GWh
  • :3.33 GWh
  • :0.07 GWh