ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :August 21, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
38.94 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2386.6 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :11.76 GWh
  • :15.35 GWh
  • :9.34 GWh
  • :2.26 GWh