ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :February 23, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
41.16 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2362.80 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :18.11 GWh
  • :19.21 GWh
  • :3.56 GWh
  • :0.12 GWh