ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :December 10, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
31.30 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2080.50 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :7.00 GWh
  • :10.90 GWh
  • :13.13 GWh
  • :0.11 GWh