ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :June 20, 2018
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
40.00 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2405.70 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :3.36 GWh
  • :10.74 GWh
  • :23.45 GWh
  • :2.14 GWh