ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :June 24, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
35.94 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2165.0 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :12.63 GWh
  • :13.69 GWh
  • :6.87 GWh
  • :2.58 GWh