ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :October 16, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
36.85 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2417.10 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :7.88 GWh
  • :15.11 GWh
  • :11.91 GWh
  • :1.7 GWh