ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :February 23, 2018
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
42.81 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2419.2 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :16.27 GWh
  • :18.15 GWh
  • :7.28 GWh
  • :0.76 GWh