ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :January 17, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
38.56 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2281.60 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :16.86 GWh
  • :16.13 GWh
  • :4.85 GWh
  • :0.67 GWh