ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :April 21, 2018
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
40.10 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2353.6 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :16.57 GWh
  • :13.23 GWh
  • :9.86 GWh
  • :0.16 GWh