ප්‍රවෘත්ති

ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :August 16, 2018
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
38.82 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2293.2 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :3.38 GWh
  • :10.63 GWh
  • :22.00 GWh
  • :2.56 GWh