ඔබේ නිවාසය සඳහා

ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා

ඔබගේ අදහස් සහ යෝජනා අප වෙත දන්වන්න

උත්පාදනය කළ විදුලිබලය
On :April 23, 2017
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
37.58 GWh
සම්පූර්ණ බලශක්තිය
2176.9 MW
  • තාප
  • තාප
  • ජල
  • සුළං
  • :18.11 GWh
  • :13.08 GWh
  • :5.03 GWh
  • :1.09 GWh