අප ගැන

sub_page-news

අපගේ මූලික ​සමාජයීය අගයන් ඉටු කරමින් මුළු ​ශ්‍රී ලංකාව​ටම විදුලිය සැපයුම කාර්යක්ෂම, සම්බන්ධීකරණ හා ආර්ථික පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම ​මගින් පවත්වාගෙන යාම

අපගේ දර්ශනය

“විදුලි ​බලය ​මගින් සසිරිමත් දිවියක්”

අපගේ මෙහෙවර

අපගේ මූලික ​සමාජයීය අගයන් ඉටු කරමින් මුළු ​ශ්‍රී ලංකාව​ටම විදුලිය සැපයුම කාර්යක්ෂම, සම්බන්ධීකරණ හා ආර්ථික පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම ​මගින් පවත්වාගෙන යාම

  • ගුණාත්මකත්ව​ය
  • කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතාව
  • කැපවීම
  • ආරක්ෂාව
  • වෘත්තිකභාවය
  • තිරසාර​ත්වය

අප ගැන

management

අපගේ මූලික ​සමාජයීය අගයන් ඉටු කරමින් මුළු ​ශ්‍රී ලංකාව​ටම විදුලිය සැපයුම කාර්යක්ෂම, සම්බන්ධීකරණ හා ආර්ථික පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම ​මගින් පවත්වාගෙන යාම

අපගේ කළමනාකාරීත්වය

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
තනතුර නම වෘත්තීය
සභාපති ඩබ්ලිව්. බී. ගනේගල මහතා විද්‍යුත් ලිපිනය – chairmanceb@ceb.lk
උප සභාපති ඩබ්ලිව්. ඒ. ගාමිණී වනසේකර මහතා කළමනාකරණ සහ නීති උපදේශක

නීතීඥ

විද්‍යුත් ලිපිනය – vcceb@ceb.lk

 ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්ලිව්. ආර්. ජී. සනත් බණ්ඩාර මහතා නීතීඥ

නොතාරිස් සහ දිව්රුම් කොමසාරිස්

විද්‍යුත් ලිපිනය –wdceb@ceb.lk

සාමාජික ටී. ඩී. එස්. පී. පෙරේරා මහතා අතිරේක ලේකම් (කර්මාන්ත සංවර්ධන), කර්මාන්ත සහ වාණිජ අමාත්‍යාංශය
සාමාජික එස්.ඩී.ඒ.බී.  බොරලැස්ස මහතා අතිරේක ලේකම්, පළාත් පාලන සහ ප්‍රාදේශීය පාලන අමාත්‍යංශය
සාමාජික ආර්. සේමසිංහ මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් අමාතයාංශය
සාමාජික කේ. පී. ඩී. ජේ. ජී. කාරියවසම් මහත්මිය නීතීඥ

ජී. ඒ. ජයන්ත මහතා

ආයතනික කළමනාකාරිත්වය
තනතුර නම වෘත්තීය
සාමාන්‍යධිකාරී ඒ. කේ. සමරසිංහ මහතා වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය – gm@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (ජනක ) ඩී. තිලකසේන මහත්මිය වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය – agmgen@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (සම්ප්‍රේෂණ ) පී. එල්. ජී. කාරියවසම් මහතා වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය –agmtr@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (බෙදාහැරීම් අංශය 1 ) පී. සී. සී. පෙරේරා මහතා වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය –agmdd1@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (බෙදාහැරීම් අංශය 2) එම්. ඒ.‍ ඩී. එන්. ග්‍රේශන් මහතා වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය – agmdd2@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (බෙදාහැරීම් අංශය 3 ) ඒ. ඩී.  තිලකරත්න මහත්මිය වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය – agmdd3@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (බෙදාහැරීම් අංශය 4) ඩී. ඩී. කේ.  කරුණාරත්න මහතා වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය – agmdd4@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (වත්කම් කළමනාකරණ )  ජී. ඒ. ජයන්ත මහතා වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය –agmam@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (ආයතනික ක්‍රමෝපාය) එන්. ඩබ්. කේ. හේරත් මහත්මිය වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය – agmcs@ceb.lk

අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී (ව්‍යාපෘති ) එස්.ඩී.ඩබ්ලිව්.  ගුණවර්ධන මහතා වරලත් විදුලි ඉංජිනේරු

විද්‍යුත් ලිපිනය –agmpr@ceb.lk

මුදල් කළමනාකරු ටී.කේ. ලියනගේ මහතා වරලත් ගණකාධිකාරී

විද්‍යුත් ලිපිනය – fm@ceb.lk

අප ගැන

figure

අපගේ මූලික ​සමාජයීය අගයන් ඉටු කරමින් මුළු ​ශ්‍රී ලංකාව​ටම විදුලිය සැපයුම කාර්යක්ෂම, සම්බන්ධීකරණ හා ආර්ථික පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම ​මගින් පවත්වාගෙන යාම

සංඛ්‍යා සහ දත්ත

සංඛ්‍යා ලේඛන සාරාංශය – 2013
එකක 2012 2013 වාර්ෂික ප්‍රතිශත විචලනය
බලාගාර ගණන (පුද්ගලික බලාගාර ඇතුළුව ) No. 159 180 13.21%
ඉස්තාපිත ධාරිතාවය (පුද්ගලික බලාගාර ඇතුළුව) MW 3312 3362 1.52%
උපරිම විදුලි බලා ඉල්ලුම (පුද්ගලික බලාගාර ඇතුළුව) MW 2146 2164 0.83%
ශුද්ධ ජනනය (පුද්ගලික බලාගාර ඇතුළුව) GWh. 11801 11962 1.37%
ජනන ව්‍යපෘති GWh. 1 0
පද්දති බලශක්ති හානිය % 10.67 10.79 1.12%
අලවි කල ශුද්ධ එකක ප්‍රමාණය GWh. 10,474 10,621 1.41%
ඒකකයක් සඳහා සාමාන්‍ය විකුණුම් මිල (ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තු ඇතුළුව ) Rs/kWh 15.56 17.93 15.27%
ලදු පත් ලද අලවිය සඳහා වන ආදායම (ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තු ඇතුළුව) M.Rs. 162,956 190,488 16.90%
ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තු ඇතුළුව M.Rs. 25,532 32,885 28.80%
පාරිභෝගික ගිණුම ගණන No. 4,979,862 5,210,761 4.64%
ප්‍රාදේශීය විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාල No. 60 60 0.00%
පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන No. 204 208 1.96%
විදුලියනය කල ගෘහස්ත එකක ගණන % % 94.0(a) 96.0(a) 3.0%
පද්ධති භරිත සාධකය % 62.8 63.1 0.53%
වර්ෂාවසාන සේවක සංඛ්‍යාව No. 16,709 16,326 -2.29%
මුලික ආයෝජන m.Rs. 99,878 75,771
ශුද්ධ ක්‍රියාකාරී ස්ථාවර තැන්පතු (සාමාන්‍ය) m.Rs. 444,235 451,501
ස්ථාවර තැන්පතු මත ප්‍රතිලාභ අනුපාතය % -9.95 1.59
සේවකයකු සඳහා වන පාරිභෝගික සංඛ්‍යාව No./Employee 298 319 7.09%
මුලික ආයෝජනයට සිටින එකක පාරිභෝගිකයන් kWh/Person 515 519 0.66%
සන්නායක එකක දිගක් සඳහා වන පාරිභෝගිකයන් ගණන No./km 35.2 34.1
බලශක්ති ප්‍රත්‍යස්තතාවය (දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුරුප ) 0.7 0.2
ශුද්ධ බලශක්ති පරිභෝජනය KTOE 9277(b)
මුලික ආයෝජනයට සිටින එකක පාරිභෝගිකයන්/ විදුලි පාරිභෝජනය kg OE/Person 456(b)
විදුලිය සහ බලශක්ති හුවමාරුව % 9.6(b)

සටහන

  • සියලු මුල්‍ය දත්ත යාවත්කාලීන වේ .
  • 2013 වසර සඳහා ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව ඇතුලත් වේ.
  • 2013-04-20 සිට නව විදුලි අය ක්‍රම ක්‍රියාත්මක වේ.

අප ගැන

what-we-do

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය එය, විදුලි බල ශක්ති ජනනය , සම්ප්රේෂණය හා බෙදාහැරීම ,පාරිභෝගික සියලු ජනවර්ග කරා විදුලි බලය සැපයීම සිදු කරයි . 1969 පාර්ලිමේන්තු අංක 17 දරන පනත යටතේ 1969 නොවැම්බර් මස 1 වැනි දින ආරම්භ කරන ආයතනික ව්‍යූහයක්‌ වේ.

අප සිදුකරනු ලබන්නේ මොනවාද ?

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මෙහෙවර පිළිබඳ මානව, සමාජ හා ආර්ථික අංශ ආවරණය කරන්නාවුද බව සඳහන් කිරීමට නියමිතය. විශ්වසනීයත්වය හා ගුණාත්මකභාවය ගැන අපි නිසැකව සැලකිලිමත් වන්නේමු.. තවද ජනතාවට රැකියා අවස්ථා ලබා දී ආර්ථික හා අපේ ජනතාවගේ හා අපේ රටේ සමාජ සංවර්ධනයට දායක වීමට විදුලිබල මණ්ඩලය නිසි කැපවී සිටින්නීය . පාරිසරික කටයුතු, පිරිසිදු කිරීම හා සෞඛය සම්පන්න මානව පැවැත්ම සහතික කළ හැකි හරිත පරිසරයක් සැපයීම සඳහාද විදුලිබල මණ්ඩලය නිසි කැපවී සිටින්නීය.

අපගේ ව්‍යයස්ථාපිත බැඳීම්

11 කොටස: 1969 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අංක 17

මුළු ශ්‍රී ලංකාව ම කාර්යක්ෂම විදුලිය සැපයුම මගින් , ජන ජීවිතය , ආර්ථික පද්ධතිය සංවර්ධනය, නඩත්තු කිරීම, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ යුතුකම සහ වගකීම විය යුතු ය.