ප්‍රවෘත්ති
2

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික ක්‍රමෝපාය) සුහුරු මනු ව්‍යාපෘතියේ (Smart Meter Development Project) ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරයි

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික ක්‍රමෝපාය) ඉංජිනේරු කුමුදිනි හේරත් මහත්මිය, 2017 ජූලි 19 දින, සුහුරු මනු ව්‍යාපෘතියේ (Smart Meter Development Project) ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කළාය. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාවෙහි සිදුවූ මෙම ප්‍රගති නිරීක්ෂණය සඳහා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (R&D) ඉංජිනේරු කේ ජී ආර් එෆ් කොමෙස්ටර් හා ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරුන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.
ශ්‍රී ලංකා විදුලි පාරිභෝගික ජනතාව වෙත ඉස්තරම්ම සේවාවන් සැපයීමට කටයුතු කරන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින්, පාරිභෝගිකයා මූලික සමාජයේ අවශ්‍යතා සැපිරීම හේතු කොට ගෙන, සුහුරු මනු ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී. දුරස්ථ මනු කියවීම හා දුරස්ථ විබැඳුම, නිර්මාණය කරන්නාවූ සුහුරු මනුවෙහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ වේ. මෙම සුහුරු මනුව මඟින් විදුලි පරිභෝජනය පිළිබඳ දත්ත මිනිස් මැදිහත්වීමක් නොමැතිව ස්වයංක්‍රීයව නිකුත් කෙරෙන අතර, මෙය විදුලි පරිභෝජනය පිළිබඳ දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයාටද දිනපතා විදුලි බිල් ගණනය කිරීම සඳහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයටද බොහෝ උපකාරී වනු ඇත.
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විවිධ අංශ වල ඉංජිනේරුවරුන්, ශ්‍රී ලංකා විදුලි පාරිභෝගික ජනතාව වෙත ඉස්තරම්ම සුහුරු මනුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සුහුරු මනු ව්‍යාපෘතියේ බැඳී කටයුතු කරති. අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරීවරිය ඇතුළු අනෙකුත් නිලධාරීහු, මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව අනාගත පියවර සඳහා උපදෙස් ලබා දුන්හ.
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (R&D) ඉංජිනේරු කේ ජී ආර් එෆ් කොමෙස්ටර් මහතා හා සුහුරු මනු ව්‍යාපෘතියේ සාමාජිකයින්, අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික ක්‍රමෝපාය) ඉංජිනේරු කුමුදිනි හේරත් මහත්මිය හට නිර්මාණය කරන්නාවූ සුහුරු මනුවෙහි ප්‍රගතිය වාර්තා කරන අයුරු ඉහත ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.