කාර්යාලය දුරකථන අංකය
ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය 1987
පොදු අංකය 0112 324 471
සභාපති කාර්යාලය 0112 329 108
සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලය 0112 320 953
බෙදා හැරීම් කලාප අංක 01 0112 335 922
බෙදා හැරීම් කලාප අංක 02 0112 431 598
සම්ප්‍රේෂණ අංශය 0112 395 735
මානව සම්පත් අංශය 0112 324 478
ආයතනික ක්‍රමෝපාය අංශය 0112 333 068
රජයේ විගණන අංශය 0112 324 016
වත්කම් කලමනකරණ අංශය 0112 329 904
සංඛ්‍යාලේඛන අංශය 0112 432 388
විශේෂ විමර්ශන අංශය 0112 422 259
මුදල් අංශය 0112 329 863
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී

කාර්යාලය

0112 575 923
නැගෙනහිර කොළඹ ප්‍රාදේශීය

විදුලි ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 694 296
පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 01

0112 693 046
පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 02

0112 685 922
උතුරු කොළඹ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 337 672
ග්‍රන්ඩ්පාස් පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 323 538
මාදම්පිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 524 780
දකුණු කොළඹ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 828 427
පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 01

0112 364 582
පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 02

0112 815 092
බටහිර කොළඹ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 574 159
පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 01

0112 303 791
පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය

අංක 02

0112 411 908
කාර්යාලය දුරකතන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි

කාර්යාලය

0812 234 000
මහනුවර නගරය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0812 232 091
කටුගස්තොට ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0812 499 679
අඹතැන්න පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0662 244 046
වත්තේගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 476 230
නුගවෙල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 461 783
කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0352 222 466
දිප්පිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0352 258 852
කෑගල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0352 222 514
මාවනැල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0352 246 091
රඹුක්කන පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0352 265 285
තුල්හිරිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 278 242
කුණ්ඩසාලේ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0812 375 430
දුම්බර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 374 389
හසලක පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 257 185
මාතලේ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0662 222 745
දඹුල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0662 283 099
මාතලේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0662 222 470
නාඋල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0662 246 221
පල්ලේපොල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0662 247 719
නාවලපිටිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0542 223 496
ගම්පොල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 352 385
කුරුඳුවත්ත පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 352 285
නාවලපිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0542 222 377
පේරාදෙණිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0812 388 872
අම්පිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 654 090
ඊරියගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 388 285
යටිනුවර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 388 689
වේරගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0662054370
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි

කාර්යාලය

0262 224 045
අම්පාර ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0632 222 078
අක්කරේපත්තුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0672 277 200
අම්පාර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0632 222 285
දෙහිඅත්තකන්ඩිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0272 250 274
ඉඟිනියාගල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0632 242 085
වීරගොඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0632 222 385
මඩකලපුව ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0652 222 639
මඩකලපුව නගරය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0652 222 946
එරාවුර් පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0652 240 088
කලවංචිකුඩි පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0652 250 085
කාත්තන්කුඩි පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0652 245 796
වලච්චේනේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0652 257 712
කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0672 229 276
කල්මුණේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0672 229 285
සම්මන්තුරේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0672 260 285
ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0262 220 060
කින්නියා පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0262 236 285
කන්තලේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0262 234 285
මුතුර් පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0262 238 285
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0212 223 233
යාපනය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0212 240 302
චාවකච්චේරි පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0213 212 218
චුන්නාකම් පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0212 240 301
යාපනය නගරය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0212 222 609
පේදුරු තුඩුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0212 263 257
වාඩ්ඩුකොඩ්ඩායි පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0213 212 565
වේලනෙයි පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0213 213 483
කිලිනොච්චිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0242 222 285
කිලිනොච්චිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0212 285 124
මන්නාරම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0232 222 150
වව්නියාව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0242 222 379
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0252 221 747
අනුරාධපුර ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0252 223 222
අනුරාධපුර නගරය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0252 222 638
මැදවච්චිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0252 245 637
මිහින්තලේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0252 266 602
නොච්චියාගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0252 257 849
කැකිරාව ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0252 264 640
කැකිරාව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0252 264 576
තඹුත්තේගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0252 276 907
මින්නේරිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0272 246 032
හබරණ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0662 270 126
හිඟුරක්ගොඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0272 246 285
පොලොන්නරුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0272 222 034
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0372 281 741
හලාවත ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0322 223 336
හලාවත පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0322 222 301
මාදම්පේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0322 247 617
පුත්තලම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0322 265 323
කුලියාපිටිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0372 283 326
ගිරිඋල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 288 335
කුලියාපිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 281 258
පන්නල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 246 093
නාරම්මල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 249 327
කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0372 222 192
ගොකරැල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 259 816
පොතුහැර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 243 552
මල්ලවපිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 222 397
කුරුණෑගල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0372 222 181
වාරියපොළ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

037 2267508
ගල්ගමුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

037 3876644
මහව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

037 2275246
නිකවැරටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

037 2260220
වාරියපොළ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

037 2267398
වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

031 2254222
බෝලවත්ත පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

031 2258258
නාත්තන්ඩිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

031 2254369
වෙන්නප්පුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

031 2255395
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0452 226 888
ඇහැලියගොඩ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0362 259 978
ඇහැලියගොඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0362 258 296
කිරිඇල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 265 632
කුරුවිට පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 263 591
ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0472 261 554
ඇඹිලිපිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 230 285
ගොඩකවෙල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 241 475
ගිනිගත්හේන ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0512 242 734
හැටන් පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0512 222 389
මස්කෙළිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0522 277 363
නොටන්බ්රිඩ්ජ් පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0512 232 208
කහවත්ත ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0452 271 381
බලන්ගොඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 287 263
කහවත්ත පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 270 285
ඕපනායක පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 271 395
රත්නපුර ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0452 222 701
කලවාන පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 255 292
නිවිතිගල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 279 291
රත්නපුර නගරය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0452 222 285
රුවන්වැල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0362 266 918
කරවනැල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0362 266 285
කොටියාකුඹුර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0352 289 183
දැරණියගල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0362 249 487
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0912 232 095
අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0912 258 254
ඇල්පිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0912 291 001
ගෝනපීනුවල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0918 277 128
ඉඳුරුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0342 275 078
සීනිගොඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0912 258 341
තල්ගස්වල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0912 296 884
Galle Area Office 0912 234 344
බටදූව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0912 232 207
ගාල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0912 234 393
හබරාදුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0912 283 292
තවලම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0913 932 620
වඳුරඹ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0912 292 203
හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0472 220 288
හම්බන්තොට පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 220 286
කතරගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 235 246
සුරියවැව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 288 275
තිස්සමහාරාම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 237 285
මාතර ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0412 222 322
දික්වැල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 255 285
හක්මන පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 286 285
හිත්තැටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 222 199
කඹුරුපිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 292 285
මාතර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 222 285
තංගල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0472 241 771
අගුනකොලපලැස්ස පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 228 233
බෙලිඅත්ත පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 243 215
තංගල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0474 929 162
වලස්මුල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0472 245 020
වැලිගම ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0412 250 344
අකුරැස්ස පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 283 285
දෙනියාය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 273 221
වැලිගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0412 250 255
බද්දේගම ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0912 292099
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0552 222 474
බදුල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0552 222 023
බදුල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 222 285
හාලිඇළ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 294 930
කන්දෙකැටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 245 365
මහියංගන පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 257 201
පස්සර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 288 286
දියතලාව ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0572 229 084
බණ්ඩාරවෙල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0572 222 285
දියතලාව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0572 229 085
වැලිමඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0572 245 162
මොනරාගල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0552 277 351
බිබිල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 265 435
මොනරාගල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 276 085
වැල්ලවාය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0552 274 953
නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0522 223 467
ලිඳුල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0522 258 232
නුවරඑළිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0522 222 343
තවලන්තැන්න පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0522 259 505
රිකිල්ලගස්කඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0812 365 366
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0112 912 797
මීගමුව ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0312 235 202
මීගමුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0312 232 125
කටුනායක පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 252 100
මිනුවන්ගොඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 295 875
ගම්පහ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0332 222 170
ගම්පහ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය අංක 01

0332 222 998
ගම්පහ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය අංක 02

0332 222 998
යක්කල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0332 233 669
කිරිඳිවැල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය අංක 01

0332 267 285
කිරිඳිවැල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය අංක 02

0332 267 285
වේයන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0332 289 184
වේයන්ගොඩ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0332 287 285
නිට්ටඹුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0332 280 285
ජා ඇල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 232 105
වත්තල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 932 285
ජා ඇළ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 236 480
දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0312 243 096
මීරිගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0332 273 285
දුනගහ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0312 243 300
ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය 0115988988
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0112 612 040
දෙහිවල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 713 611
දෙහිවල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0117 221 000
කළුබෝවිල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 725 868
කළුතර ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0342 237 916
අගලවත්ත පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0342 247 551
බේරුවල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0342 276 285
මතුගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0342 247 285
පානදුර පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0382 232 320
රත්මලාන ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 625 371
බොරලැස්ගමුව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 509 241
කැස්බෑව පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 702 221
රත්මලාන පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 632 625
ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය 0114418418
කාර්යාලය දුරකථන අංකය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී

කාර්යාලය

0112 880 651
අවිස්සාවේල්ල ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0362 232 297
අවිස්සාවේල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0362 222 846
හංවැල්ල පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0362 255 030
පාදුක්ක පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 859 194
හෝමාගම ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 857 402
හෝමාගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 855 321
පන්නිපිටිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 850 219
හොරණ ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0342 261 442
බණ්ඩාරගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0382 290 285
හොරණ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0342 261 285
ඉංගිරිය පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0342 269 206
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ප්‍රාදේශීය විදුලි

ඉංජිනේරු කාර්යාලය

0112 866 212
මාලබේ පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 561 057
තලංගම පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 862 515
වැලිවිට පාරිභෝගික

සේවා මධ්‍යස්ථානය

0112 537 975
ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය