ප්‍රවෘත්ති
DSC_2217

නියෝජ්ය අමාත්‍යවරයා ලංවිමහි 5S ප්‍රගති නිරීක්ෂණයක

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සිය ක්‍රියා පටිපාටි සහ කළමනාකරණය තුළ, 5S පද්ධතිය අනුගමනය කරනු ලබන අතර, එය ආයතනයක කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවන්නාවූ ඵලදායී පද්ධතියකි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් අනුගමනය කරන්නාවූ 5S පද්ධතියේ ප්‍රගතිය සහ සමස්ත ලංවිම ක්‍රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා, ගරු විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා 2017 ඔක්තෝබර් 24 දින ලංවිම ප්‍රධාන මූලස්ථානයට පැමිණියේය .

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්. බී. ගනේගල මහතා, උප සභාපති ඩබ්ලිව්. ඒ. ගාමිණී වනසේකර මහතා, වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරී චූලනී පෙරේරා මහතා ඇතුළු ලංවිම නිලධාරීහු රැසක්, මෙතෙක් ප්‍රගතිය නියෝජ්ය අමාත්‍යවරයා හට පහදා දුන්හ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ආයතනික ක්‍රමෝපාය අංශය විසින් මෙම අවස්ථාව සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී. 5S පද්ධතියට අනුකූලව කටයුතු කිරීමෙහි ලා ලංවිම සේවක සේවකයින්ගේ ප්‍රයත්නයන් නියෝජ්ය අමාත්‍යවරයා විසින් ඇගයීමට ලක් කෙරුණු අතර, විදුලි පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත් හොඳ සේවාවක් සැපයීම සඳහා ඔවුන්ගේ සේවය වැඩි දියුණු කිරීමට අදාල උපදෙස් ඔහු වැඩි දුරටත් ලබා දුන්නේය.

DSC_2204

DSC_2225