ප්‍රවෘත්ති
DSC_0660

මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියේ නැවත පදිංචි කිරීමේ නිවාස ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම

මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියේ නැවත පදිංචි කිරීමේ නිවාස ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම 2017 ජූනි මස 25 දින විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා අතින් සිදුවූ අතර, මේ සඳහා ගරු මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමා, ගරු මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී ඉංජිනේරු ඒ කේ සමරසිංහ මහතා හා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපෘති) ඉංජිනේරු එස් ඩී ඩබ්ලිව් ගුණවර්ධන මහතා, මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ඉංජිනේරු එච් ඩී සී ජයරත්න මහතා සහභාගි වූහ.
මොරගොල්ල ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සඳහා පදිංචිකරුවන්ගේ වැඩි ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිවාස කුඩා සංඛ්‍යාවක් ඉවත් කරන අතර, මෙම නිවාස අහිමිවන්නන්ගේ නැවත පදිංචිකිරීම් කටයුතු මෙලෙස ආරම්භ විය. ඔවුන්ට වර්තමාන ජීවන තත්වයට වඩා ඉතා ඉහල ජීවන තත්වයක් ලබා දීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ.
ඉදි කිරීමට නියමිත මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාරය මෙගා වොට් 30.5 ක පමණ ධාරිතාවයක් ජාතික පද්ධතියට දායක කරනු ඇති අතර වාර්ෂිකව විදුලි ඒකක මිලියන 100 ක් (100GWh) පමණ දේශයේ පරිභෝජනය සඳහා දායාද කරයි. මේ සඳහා මහවැලි ගං දෝණිය හරස්කරමින් උලපනේ ප්‍රදේශයේ මීටර් 236 ක් දිගින් යුත් කොන්ක්‍රීට් වේල්ලක් ඉදිවන අතර මෙම ගුරුත්ව වේල්ල මීටර් 37 ක් උස වේ. පරිසර හිතකාමි විදුලි බලාගාර පවුලේ නවතම සාමාජිකයා බවට පත්වන මෙම බලාගාරය 2022දී නිම වීමට නියමිතය.
DSC_0734

DSC_0677

DSC_0731