ප්‍රවෘත්ති
2Y1A9856

ගලිගමුව නව මනු ආවරණ කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීම

ගලිගමුව කර්මාන්ත පුරවරයේ ඉදිකරන ලද නව මනු ආවරණ කර්මාන්ත ශාලාව, 2017 සැප්තැම්බර් මස 04 දින ගරු විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අතින් විවෘත විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා මහතා, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ මහතා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඩබ්. බී. ගනේගල මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට පූර්ණ අනුයුක්ත ශ‍්‍රී ලංකා එනජීස් ආයතනය මගින් මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකරන ලදී. මෙය පැයකට මනු ආවර