CEB | Business With CEB

சக்தி

சக்தி உற்பத்தி

சக்தி GWh வீதம்
இ.மி.ச அனல் மின் (நிலக்கரி) 18.06 43.18
இ.மி.ச அனல் மின் (எண்ணெய்) 3.52 8.41
IPP அனல் மின் (எண்ணெய்) 0.02 0.06
லக்ஸபானா தொகுதி நீர் மின் 4.19 10.01
மகாவலித் தொகுதி (நீர் மின்) 11.68 27.92
சமணலவாவி 0.96 2.3
குகுலு கங்கை 1.76 4.2
இ.மி.ச (சிறு நீர் மின்) 0.08 0.19
காற்று மின் 1.13 2.7


உச்சக்கேள்வி

மொத்த சக்திமின்னுற்பத்திச் சுருக்கம்