உஙகள் வதிவிடத்திற்கு உரியது

இறுப்பனவுத் திட்டம் மின்சாரப் பட்டியலை கணிக்க மின்சக்தியை சேமிப்பதற்கான உதவிக் குறிப்புகள் நான்

உங்கள் வியாபாரத்திற்கு உரியது

இறுப்பனவுத் திட்டம் மின்சாரப் பட்டியலை கணிக்க மின்சக்தியை சேமிப்பதற்கான உதவிக் குறிப்புகள் நான் எவ்வாறு ஒரு மின்சார

எங்களுக்கு உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளை சொல்லுங்கள்

பிறப்பாக்கம் செய்யப்பட்ட மின்சாரம்
On :August 16, 2018
மொத்த மின்சக்தி
38.82 GWh
மொத்த மின்சக்தி
2293.2 MW
  • அனல் மின்
  • அனல் மின்
  • நீர்மின்
  • காற்று மின்வலு
  • :3.38 GWh
  • :10.63 GWh
  • :22.00 GWh
  • :2.56 GWh